Nikolaos Hutto

3rd Vice President

Nikolaos is 2015-2016 3rd Vice President.  Nikolaos works for South Georgia College.